Registrace u českého metrologického institutu – povinnost, na kterou montážní firmy často zapomínají

1. 2. 2018

Firmy a živnostníci, kteří montují měřiče spotřeby vody či tepla, často zapomínají na povinnost registrace u Českého metrologického institutu. Hrozí jim přitom velmi vysoké pokuty. A nejde jen o nějakou nesmyslnou byrokracii, protože chybnou montáží měřidel mohou vznikat velké škody.

Jak měřiče tepla, tak i vodoměry spadají ve většině případů do kategorie stanovených měřidel. Stanovená měřidla jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou k povinnému ověřování a jsou používána především v závazkových vztazích. Tedy velmi zjednodušeně řečeno: podle těchto měřidel někdo někomu platí za vodu nebo teplo. Do této skupiny zcela beze sporu patří i běžné bytové vodoměry.

Skutečnost, že existuje zákonná povinnost stanovená měřidla v pravidelných intervalech podle přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. metrologicky ověřovat, je mezi majiteli a uživateli vodoměrů a měřičů tepla vcelku dostatečně známa, byť ne vždy respektována. Mnoho montážních firem a živnostníků však vůbec netuší, že k provádění montáže stanovených měřidel musejí být podle § 19 Zákona o metrologii registrováni u Českého metrologického institutu. Nesplnění této povinnosti může být Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pokutováno až do výše jednoho milionu Kč.

Registrace subjektů provádějících montáž stanovených měřidel řeší mimo § 19 Zákona o metrologii také § 10 a 11 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, a především metrologický předpis Českého metrologického institutu č. MP 001.

Požadavek na registraci subjektů se může zdát jako nesmyslná byrokracie, avšak není tomu tak. I zcela funkční měřidlo, které splňuje všechny požadavky na přesnost, může vykazovat chybu měření v desítkách i stovkách procent, bylo-li chybně namontováno. Typicky se lze setkat s průtokoměry, u kterých nejsou dodrženy požadavky na montážní polohu a uklidňující délky, nebo měřiče tepla, u nichž je snímač průtoku osazen v jiném okruhu, než jsou osazeny snímače teploty.

V průběhu registrace musí subjekt prokázat, že má potřebné technické vybavení a zejména odbornou způsobilost k sestavení nebo instalaci měřidel nebo měřicích sestav na místě jejich použití. Při splnění podmínek požadovaných vyhláškou vydá Český metrologický institut osvědčení o registraci, které je veřejnou listinou.

Protože získání odborných znalostí nutných k prokázání odborné způsobilosti může být pro subjekty poměrně obtížné, organizuje společnost ENBRA, a.s., ve spolupráci s Českým metrologickým institutem několikrát ročně technické a legislativní školení. Toto školení je zakončeno testem, který provádí pracovník ČMI, a účastníci obdrží osvědčení o technickém proškolení. Uvedené doklady pak slouží jako podklad přikládaný k žádosti o registraci.