Staň se partnerem | ENBRA

GDPR & Cookies

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ & COOKIES

OBSAH:

A. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kdo jsme? 
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme, odkud je máme a proč je zpracováváme?
 3. S kým osobní údaje sdílíme?
 4. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
 5. Jaká práva Vám zaručujeme a kam se můžete obrátit, pokud nejste spokojení?

B. COOKIES

A. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) naše společnost přijala ke dni 25.5.2018 následující zásady zpracování osobních údajů:

1. Kdo jsme?

Jsme obchodní společnost ENBRA, a.s., IČO: 440 15 844, se sídlem Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6085 (dále jen „společnost“). Kontakty na naši společnost naleznete v záložce: https://www.enbra.cz/kontakt. Kontaktovat nás můžete telefonicky na tel. č. 533 039 903 nebo na e-mailové adrese: enbra@enbra.cz, případně písemně na adrese naší centrály Vintrovna 404, 664 41 Popůvky nebo na adrese našeho sídla.

Stejné kontakty lze využít i pokud byste chtěli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme, odkud je máme a proč je zpracováváme?

Naše společnost při své činnosti zpracovává osobní údaje mimo jiné i svých zákazníků – fyzických osob (dále v jednotném čísle jen „zákazník“), případně třetích osob, k jejichž osobním údajům se dostává při plnění smluv uzavřenými zejména s bytovými družstvy nebo společenství vlastníků. 

Naše společnost se vůči svým klientům, jejichž osobní údaje zpracovává, stává v kontextu GDPR správcem těchto osobních údajů. V případě, že společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímo jejími zákazníky, ale tyto osobní údaje získává od svých zákazníků – obvykle bytových družstev nebo společenství vlastníků, vystupuje pak naše společnost v právním postavení zpracovatele osobních údajů. Následující informace, pokud není řečeno jinak, se uplatní pro obě výše popsané situace. 

Naše společnost zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých smluvních povinností, tedy zejména k dodání a případné montáži zařízení v souladu s příslušnou smlouvou uzavřenou se zákazníkem. 

V případě, že zákazník již využil dodání zboží či služby od naší společnosti, využívá naše společnost též osobní údaje zákazníka za účelem zasílání nabídek obdobného zboží či služby, které již zákazník zakoupil. Zákazník má vždy možnost vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídek společnosti, respektive odhlásit se z jejich odběru. Jakmile tak učiní, nadále mu nebudou žádné nabídky zasílány. Vyjádřením nesouhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů do té doby prováděné. Tento odstavec se uplatní pouze v případě, že společnost vystupuje v roli správce osobních údajů.

Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení a datum narození, poté kontaktní údaje, tedy doručovací adresa, případně adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa, bankovní údaje zákazníka nebo údaje o místě montáže. 

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování ani k automatizovanému rozhodování.

3. S kým osobní údaje sdílíme?

Pokud naše společnost může, zpracovává osobní údaje prostřednictvím svých zaměstnanců, nicméně k montáži a uvedení zařízení do provozu, případně jejich servisu, využívá naše společnost svých montážních a servisních partnerů, kterým předává osobní údaje nezbytné pro provedení zakázky. Naše společnost nepředává žádné osobní údaje do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

4. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Naše společnost uchovává osobní údaje vždy nejméně po dobu, kdy je možné uplatnit práva a povinnosti ze smlouvy, vždy však po takovou dobu, kdy je možné jakýkoliv nárok ze smlouvy uplatnit před soudem nebo obdobným orgánem, ledaže existuje zákonná povinnost uchovávat osobní údaje déle.

V případě, že tu není zákonný důvod pro uchování osobních údajů, ale osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše osobní údaje na dobu neurčitou. Ovšem je Vaším právem tento souhlas kdykoliv odvolat a my veškeré osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, vymažeme. 

5. Jaká práva Vám zaručujeme a kam se můžete obrátit, pokud nejste spokojení?

Jakmile jsou Vaše údaje zpracovávány, GDPR Vám přiznává řadu práv. Jejich uplatnění bychom měli vždy vyřídit co nejrychleji, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta může být prodloužena, pokud získání informací vyžaduje značné úsilí, budete o tom však před jejím skončení vždy informováni. Jednotlivá práva jsou uvedena v tomto článku. Jaká práva to tedy jsou?

a) právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo zjistit, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jakým způsobem. Ve své žádosti můžete uvést informaci, o které konkrétní informace máte zájem. V případě, že tuto informaci v žádosti neuvedete, obdržíte veškeré informace k osobním údajům, které spravujeme. 

Vaši žádost se vždy budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Lze očekávat, že konkretizované žádosti pouze o konkrétní informace budou zpracovány rychleji než žádosti o veškeré informace týkající se zpracování všech osobních údajů.

b) právo na opravu

Máte právo, abychom vždy zpracovávali pouze aktuální a přesné údaje.  Pokud se jedná o osobní údaje, které je možné změnit v uživatelském účtu, můžete aktualizaci osobních údajů provést sami. Pokud uživatelský účet změnu neumožňuje, kontaktujte nás, abychom osobní údaje opravili. 

c) právo na výmaz

Jedním z Vašich práv je právo tzv. být zapomenut. Na základě tohoto práva nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje nadále nezpracovávali a ze všech svých databází je vymazali. Pokusíme se Vám vyhovět, pokud to bude možné. Nemůžeme však vymazat žádné údaje, jejichž uchovávání nám stanoví zákon. 

d) právo na omezení zpracování 

Pokud máte pocit, že Vaše údaje nejsou přesné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, můžete nás požádat, abychom omezili jejich zpracování. V takovém případě osobní údaje u nás zůstanou uloženy, nebude však s nimi pracováno. 

e) právo na přenositelnost údajů

V případě, že byste měli zájem přenést část nebo veškeré osobní údaje, které jsou u nás zpracovávány k jinému správci, můžete o to požádat, a my údaje příslušnému správci předáme. 

f) právo vznést námitku proti zpracování

V případech, kdy je zpracování osobních údajů prováděno na základě oprávněného zájmu správce, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. V takovém případě musíme posoudit, zda opravdu máme závažné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

V případě, že tuto námitku vznesete kvůli zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, bez dalšího Vaše osobní údaje za tímto účelem přestaneme zpracovávat. O tom, že nemusíte dostávat naše nabídky nebo newslettery, byste měli být vždy upozorněni v každém takovém e-mailu a máte právo ihned tento odběr zastavit. 

g) právo obrátit se se svou stížností k dozorovému orgánu

V každém případě máte vždy možnost se s jakýmkoliv problémem či stížností obrátit přímo na dozorový orgán, tímto orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad můžete kontaktovat písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://uoou.gov.cz/, e-mailem na adrese: posta@uoou.gov.cz anebo telefonicky na tel. č. 234 665 111.

B. COOKIES

1. co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory písmen a čísel stažené do vašeho přístroje (počítač, tablet, telefon), pokud navštívíte digitální platformu.

2. K čemu cookies používáme?

k uložení vašeho nastavení

Tyto soubory cookies umožňují našemu webu zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu.

ke statistickým záznamům a měření návštěvnosti webu

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty zjišťují, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se zde uživatelé chovají, co preferují a co je zajímá. K těmto účelům využíváme nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete na oficiálním webu. Tyto informace nijak nepropojujeme s jinými informacemi a jsou anonymizované.

3. Jak nastavit cookies?

Standardní nastavení internetových prohlížečů normálně umožňuje používání cookies, ale je to možné snadno změnit v nastavení vašeho prohlížeče. Nicméně byste měli mít na paměti, že pokud vyřadíte používání cookies, může se stát, že nebudete mít přístup k některým funkčnostem webových stránek.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů lze jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, případně je blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Více informací zjistíte v nápovědě svého počítače. Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů:

4. Jaké cookies používáme?

V závislosti na platformě používáme cookies zejména:

a) abychom vás identifikovali, když se připojujete k našim platformám, a zejména abychom vás lépe poznali a nabídli vám osobně přizpůsobenou navigaci na stránkách;

b) abychom vám zajistili bezpečnou navigaci a zejména bojovali proti podvodům;

c) abychom vám nabídli obsah, který souvisí s vašimi zájmy, včetně reklamního obsahu;

d) abychom vám navrhli obchodní nabídky, které odpovídají vašim preferencím a vašemu chování na webu.

Více informací o cookies používaných na této platformě naleznete v odstavci „Jaké cookies jsou umístěny na této platformě?”. Více informací o nastavení cookies naleznete na: www.aboutcookies.org

5. Jaké cookies jsou umístěny na této platformě?

a) technické (povinné) - tyto cookies se načtou při návštěvě webové stránky vždy, při návštěvě našich webových stránek.

b)  marketingové (nepovinné) - tyto cookies načteme teprve až na základě vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím cookie lišty. Cookies mají omezenou platnost - v případě vašeho souhlasu je platnost 12 měsíců od aktivního udělení souhlasu.

 • _fbp - Facebook cookie slouží pro sledování návštěvnosti a propojení s Facebookem, pro účely analytiky a cílení reklam. Podrobnější informace na https://m.facebook.com/policy/cookies
 • sid – cookie provozovatele Seznam a.s. sloužící pro reklamní cílení v rámci služby Sklik. Podrobnější informace na stránce  https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
 • pref – využívá je přehrávač videí YouTube a jsou na Váš počítač umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

ENBRA zavedla poctivý přístup ke svým zaměstnancům v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing) a možnost kdykoliv nahlásit podezření z protiprávního jednání. ENBRA zavedla oznamovací systém, v jehož rámci může zaměstnanec podezření nahlásit následujícími způsoby: 

 • Prostřednictvím e-mailové schránky: whistleblowing@enbra.cz.
 • Prostřednictvím telefonního čísla +420 533 03 99 03.
 • Písemně s označením „Porušení práva EU“ na adresu: ENBRA, Vintrovna 404, Popůvky 664 41.
 • Dále je možné oznámení podat také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, což není oznámení podle vnitřního oznamovacího systému ENBRA.