Novinky v rozúčtování. Co je letos nově v dokumentech o spotřebě?

18. 3. 2023
Období rozúčtování je v plném proudu a řada uživatelů již údaje o spotřebě vody a tepla za loňský rok obdržela. Oproti minulým rokům na ně v dokumentech čeká řada nových informací. Může za to nová vyhláška, která mění dosavadní předpisy týkající se rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Hlavní novinky ve vyúčtování popisuje vedoucí oddělení služeb společnosti Enbra Josef Haumer.

Proč se v rozúčtování od letošního roku objevuje řada nových informací?

Od letošního roku nabyla účinnosti vyhláška č. 376/2021 Sb. Touto legislativou se mění dosud platná vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Cílem nové legislativy je v obecné rovině lepší informovanost uživatelů.

Jaké nejzajímavější informace uživatelé od letošního roku v rozúčtování nově najdou?

Zmínit lze určitě srovnání s referenčním příjemcem služeb. V rozúčtování jsou tak nově uvedeny náklady na vytápění referenčního příjemce služeb na 1 m2 započitatelné podlahové plochy. Uživatel dále zjistí, jaký je součin těchto nákladů a započitatelné podlahové plochy příjemce služeb. Kromě toho je také uvedena spotřeba společně připravované teplé vody referenčním příjemcem služeb. Jinými slovy si člověk může porovnat svoji spotřebu tepla, teplé vody a studené vody s průměrnými hodnotami.

Co si pod referenčním příjemcem služeb může běžný spotřebitel představit?

Zjednodušeně řečeno jde o takového příjemce služeb, tedy uživatele, jehož náklady na vytápění a spotřeba teplé vody odpovídají průměru v zúčtovací jednotce. Složitější a doslovná definice v legislativě pak zní takto: 

Jedná se o příjemce služeb, jehož náklady na vytápění připadající na 1 mzapočitatelné podlahové plochy se rovnají průměrným nákladům na vytápění připadajícím na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období a jehož spotřeba společně připravované teplé vody v mse rovná průměrné spotřebě teplé vody na jednoho příjemce služeb v zúčtovací jednotce v daném zúčtovacím období.

Ve vyúčtování by měly nově být k dispozici i grafy, můžete je blíže popsat?

Ano. Uživatel má od letošního roku nově k dispozici meziroční grafické srovnání spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé vody a spotřeby studené vody. Může si tedy porovnat, jak se mu změnila spotřeba těchto tří zdrojů oproti předchozímu roku. Důležité přitom je, že graf je upravený s ohledem na klimatické podmínky v obou obdobích.

Které další nové informace mohou letos uživatelé v dokumentech najít?

Jde například o informace o použité skladbě zdrojů energie pro daný objekt a o souvisejících ročních emisích skleníkových plynů za zúčtovací jednotku za poslední kalendářní rok, za který jsou dostupné. Ve vyúčtování může být také uvedený údaj o energetické náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů v soustavě zásobování tepelnou energií. Kromě toho zde může uživatel najít také popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, které jsou zahrnuty v ceně tepelné energie, aby si o skladbě nákladů udělal lepší obrázek. U všech těchto věcí však platí, že firma, která rozúčtování provádí, musí těmito informacemi disponovat, aby je mohla ve vyúčtování uvést. Jinými slovy – uživatel tyto údaje v dokumentech najít může, ale také nemusí.

V neposlední řadě by se pak mělo ve vyúčtování objevit i větší množství kontaktů, kam se uživatel může v souvislosti se spotřebou energií obracet, je to tak?

Ano. Jde například o kontaktní údaje energetického konzultačního a informačního střediska, které veřejnost může využít. Ve vyúčtování by mělo být uvedeno vždy nejméně jedno. Kromě toho uživatel najde v dokumentech i odkazy na internetové stránky s informacemi o zvyšování energetické účinnosti, ale také informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů, a to pokud by například nesouhlasil s výší vyúčtované částky.