Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám 2015

Fyzické a právnické osoby mohou od 22. října 2015 pro rodinné domy žádat o dotaci v rámci programu „Nová zelená úsporám 2015“ na instalaci efektivních ekologicky šetrných automatických kotlů na biomasu ENBRA TP-EKO PELET 19, 25, 32 a 38 kW (výhradně na dřevní pelety), splňující 5. emisní tř. ČSN EN 303-5, nebo na  Tepelná čerpadla systému vzduch/voda ENBRA i-HWAK 8, 10, 12 a 15 kW (monoblok), nebo ENBRA i-SHWAK 8, 10, 12, 15 kW (biblok), nebo na vysoce účinný plynový kondenzační kotel ENBRA CD 24, 28, 34 a 50 kW, případně také na instalaci solárních termických systémů se solárními panely ENBRASolar (po případně TERMO/SOLAR TS). Všechny tyto výrobky ENBRA jsou zapsány v Seznamu Výrobků a Technologií  (SVT) programu Nová zelená úsporám 2015.


 1. Na co je dotační program určen

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetické náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzačním kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů na vytápění i ohřev vody
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.

Dále je podporována výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Na opatření v podoblasti C.1 (na kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo) je možno žádat výhradně současně s opatřením z oblasti podpory A.

Žádat v podoblasti podpory C.2 (na plynový kondenzační kotel) lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA v okamžiku doložení dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů, nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

 2. Pro koho je dotace určena

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 - Kotlíkové dotace 2015.

Právnické osoby mohou  pro rodinné domy žádat o dotaci v rámci programu „Nová zelená úsporám“ na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva za efektivní ekologicky šetrné kotle ENBRA TP – EKO PELLET splňující  5. emisní tř. ČSN EN 303-5.

Právnické osoby  i  fyzické osoby mohou žádat o dotaci na instalaci solárních termických systémů se solárními panely ENBRASolar 300 / 500 / 330

3. Datum vyhlášení -  zahájení podávání žádostí o dotaci

22. října 2015

 4. Datum ukončení podávání žádosti o dotaci

Vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků)  nebo nejpozději do  31. 12. 2021.

5. Jaký tepelný zdroj lze v rámci dotace vyměnit

 Neekologický kotel na tuhá paliva - spalující například uhlí, koks, uhelné brikety.

6. Jakým tepelným zdrojem ENBRA lze starý kotel nahradit

Oblasti  C 1.2.  a  C 2.2.  Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

2017 01 - kotle na TP NZU

Oblasti  C 1.7.  a  C 2.7.   Tepelné čerpadlo vzduch- voda

2017 03 - Tepelna cerpadla NZU

Oblasti  C 1.8.  a  C 2.8.   Plynový kondenzační kotel

2017 01 - plynové kotle NZU

Oblast  C 3.1.    Solární termický systém na RD pouze pro ohřev teplé vody

Oblast  C 3.2.    Solární termický systém na RD pro ohřev teplé vody a přitápění

2017 01 - solarni systemy NZU

Oblast C 5     Dotace na zpracování odborného posudku pro podoblast C

tzn. na zpracování odborného posudku, (tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení)

K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá odborný posudek, z něhož je patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také to, že toto opatření splňuje podmínky stanovené Programem.

Odborný posudek je zároveň podkladem pro výpočet podpory.

Odborný posudek se skládá z Projektové dokumentace a Energetického hodnocení budovy.

Projektová dokumentace musí být řádně provedena a potvrzena osobou autorizovanou podle zákona č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Energetické hodnocení budovy musí být řádně provedeno a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (energetického auditu a energetického posudku ne průkazu.

Odborný posudek je nutné předložit vždy, a to bez ohledu na stanovisko příslušného stavebního úřadu, tj. i v případě, že stavební úprava nevyžaduje ani ohlášení stavebního záměru, ani stavební povolení.

Odborný posudek se předkládá v jednom vyhotovení v listinné podobě, pokud není uvedeno jinak.

7. Jaké jsou uznatelné náklady dotace

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, a to dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory C.5  jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení.

8. Výše uznatelných nákladů dotace

 Podporovaná opatření - RD

 9. Termín uznatelnosti povolených nákladů dotace od

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2014.

Všechna opatření je třeba provést podle schváleného odborného posudku a jejich realizaci je třeba dokončit a doložit příslušnými dokumenty nejpozději do konce doby stanovené v akceptačním dopise. Tato lhůta se počítá ode dne akceptace žádosti a pro jednotlivé oblasti podpory je stanovena následovně:

 • 18 měsíců           pro oblast podpory A
 • 24 měsíců           pro oblast podpory B
 •   9 měsíců           pro oblast podpory C

10. Výše možné dotace maximálně

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

V případě, že žádost o podporu obsahuje více opatření z několika různých podoblastí podpory, je konečná výše podpory v jednotlivých podoblastech zároveň omezena doloženými způsobilými výdaji pro tuto podoblast podpory.

Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

V rámci Výzvy je možno na jeden objekt uplatnit pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

11. Místo a způsob a podání žádosti o dotaci

Nejdříve se žadatel musí registrovat do webového rozhraní informačního systému Programu

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy

POSTUP REGISTRACE

WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ → PODAT ŽÁDOST → REGISTRACE → vyplnění e-mailu, jména, příjmení, hesla → REGISTROVAT →  dokončení registrace prostřednictvím verifikačního odkazu zaslaného na e-mail.

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu.

Žadatelé, kteří nedisponují elektronickým zařízením pro samotné podání žádosti, mohou navštívit kterékoliv z krajských pracovišť Fondu, kde jim bude podání žádosti umožněno.

 

POSTUP PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI

WW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ → PODAT ŽÁDOST → PŘIHLÁŠENÍ → vyplnění e-mailu a hesla → PŘIHLÁSIT

Následně žadatel provede vyplnění žádosti v elektronické podobě
Formulář žádosti je doplněn o intuitivní pomůcky usnadňující jeho vyplnění, je opatřen automatickou kontrolou chybně zadaných údajů a není nutné jej vyplňovat najednou, ale postupně v krocích, které se dají uložit.

Evidence žádosti
Kompletně vyplněnou elektronickou žádost potvrdí žadatel kliknutím na ikonu ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI a tím uloží žádost do informačního systému Programu – proběhne tzv. evidence žádosti, v jejímž rámci je každé žádosti přiděleno unikátní číslo. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání finančních prostředků v dané Výzvě a v případě jejich vyčerpání oznámí přijetí žádosti do zásobníku nebo již neumožní žádost podat.

Vygenerovaný formulář žádosti je nutné vytisknout a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) ve fyzické podobě na některé z krajských pracovišť Státního Fondu Životního Prostředí (SFŽP) nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.

Písemnosti doručené Fondu se nevrací !

12. Co je třeba k podání žádosti o dotaci doložit

Dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k formuláři žádosti, předkládá žadatel spolu s žádostí o podporu na některé z krajských pracovišť Fondu. Aktuální seznam podacích míst je uveřejněn na webových stránkách Programu www.novazelenausporam.cz v sekci KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU:

 • Formulář žádosti o podporu – formulář žádosti vygenerovaný informačním systémem Programu a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele, respektive osoby oprávněné za něj jednat, případně zplnomocněné osoby určené na základě písemné plné moci.

 • Odborný posudek – projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace.

 • Krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné podobě a zároveň v elektronické strojově čitelné podobě (prostřednictvím webového rozhraní systému pro evidenci žádosti). Interaktivní formulář krycího listu je k dispozici na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE.

 

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA (viz níže):

 • Doklad o právní osobnosti (subjektivitě) – výpis z veřejného rejstříku (obchodního či jiného), u příspěvkových organizací zřizovací listina. Předkládají pouze právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Předkládá se v prosté kopii nebo originále.

 •  Plná moc – pouze v případě, že žadatele zastupuje při vyřizování žádosti třetí osoba. Lze použít formulář plné moci, který je k dispozici na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE.

 • Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení, který je k dispozici na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE.

 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov, kterým příslušný orgán památkové péče stanoví, že u jmenovaných konstrukcí obálky budovy nelze realizovat opatření z oblasti podpory A standardními postupy, případně stanoví-li další podmínky omezující provedení podporovaných opatření. Předkládá se v prosté kopii nebo v originále.

13. Způsob čerpání dotace (úhrady nákladů)

Podpora bude poskytnuta na všechny úplné, řádně podané a doručené žádosti, které splní všechny podmínky Programu a budou kryty finančními prostředky určenými pro Výzvu.

Žadatel musí doložit dokumenty požadované k vydání Registrace a rozhodnutí nebo  Registrace a stanovení výdajů.

Jedná se o dokumenty, kterými prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření (jsou požadovány k vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů), které předkládá žadatel (osobně nebo doporučenou zásilkou) na krajské pracoviště Státního Fondu Životního prostředí,(SFŽP) - které administruje žádost o podporu, a to nejpozději do konce lhůty stanovené v akceptačním dopise. V případě žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření je žadatel předkládá spolu s ostatními povinnými dokumenty při podání žádosti.

 

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU (pokud není stanoveno jinak)

 • Formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – formulář je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → DOKUMENTY K DOLOŽENÍ A, B nebo C dle zvolené oblasti podpory. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se formulář nedokládá.

 • Výpis z katastru nemovitostí – je vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní.

 • Soupis faktur – soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele, respektive osoby oprávněné za něj jednat. Vzor soupisu faktur je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → SOUPIS FAKTUR.

 • Faktury za realizaci podporovaného opatření včetně soupisu provedených prací (nebo položkového rozpočtu či dodacího listu) vystaveného dodavatelem, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického dozoru, provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud je žádost podána v příslušné podoblasti podpory) – faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Předkládají se v prosté kopii nebo v originále. Vzor faktury včetně všech požadovaných náležitostí a doplňujících komentářů je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → FAKTURA POLOŽKY / FAKTURA ODKAZEM.

 • Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) vystavený dodavatelem se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 6, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků. V případě, že je použit výrobek ze SVT, tak i jeho SVT kód (pokud je jeho označení jednoznačné a nemůže dojít k záměně s jiným výrobkem, nemusí být SVT kód uveden). Vzor položkového rozpočtu je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → POLOŽKOVÝ ROZPOČET.

 • Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. Jako potvrzení o úhradě lze využít také potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem. Předkládá se originál nebo prostá kopie.

 

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN  ŽADATELI  KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA (viz níže):

 • Doklad o dokončení realizace – předkládá se pouze v případě opatření z oblasti podpory C. V závislosti na provedeném opatření se jedná o předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy dodavatele a žadatele nebo jím určené osoby.

 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků – předkládají se pouze v případě, že není vybrán výrobek/y ze Seznamu výrobků a technologií (SVT).

SFŽP provede výplatu dotace na bankovní účet žadatele zpravidla do tří týdnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebyly zjištěny žádné nedostatky, je možné očekávat vyplacení dotace zpravidla do 9 týdnů od podání žádosti.

14. Kdo může nový zdroj tepla instalovat

Zdroj tepla registrovaný v Seznamu výrobků a technologií (SVT), může instalovat dodavatel registrovaný v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) pro daný výrobek. – tento seznam obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy, které prokáží svoji odbornou způsobilost pro provádění prací při realizaci opatření podporovaných z Programu.

Odborný dodavatel, který montuje obnovitelné zdroje energie (týká se pouze obnovitelných zdrojů energie)  musí mít navíc potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci dle Zákona č. 406/2000 Sb., Absolvování zkoušky z dané profesní kvalifikace je definováno jako povinnost pro montážníky, kteří instalují jakýkoliv tepelný zdroj využívající obnovitelnou energii  (kotle a kamna na dřevo, pelety, nebo štěpku, všechny typy tepelných čerpadel a solárních systémů).

 •  Topenář montér kotlů na biomasu (36-149-H)
 • Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (36-148-H)
 • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M)
 • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)

 
15. Na co nelze žádat o dotaci z tohoto programu

Podporu nelze čerpat na budovy, které byly již dříve podpořeny v oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností z Programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám.

Podporu nelze poskytnout v oblasti C na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 - Kotlíkové dotace 2015.

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací