Kotlíkové dotace

Fyzické osoby mohou žádat o dotaci ve výši 75 až 85 % uznatelných výdajů (max. ze 100 - 150 tis. Kč možných) na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva s ručním přidáváním za efektivní ekologicky šetrné automatické kotle ENBRA TP-EKO PELET 19, 25, 32 a 38 kW (výhradně na pelety), nebo za kotel ENBRA TP-EKO 25 kW (který je výhradně na hnědé uhlí) nebo za kombinované kotle ENBRA TP–EKO 19, 25, 32, 38 kW (na hnědé uhlí ořech2/pelety) – všechny splňující 5. emisní tř. ČSN EN 303-5, nebo lze staré kotle vyměnit také za Tepelná čerpadla systému vzduch/voda ENBRA i-HWAK 8, 10, 12 a 15 kW (monoblok), nebo ENBRA i-SHWAK 8, 10, 14, 16 kW (biblok), nebo starý kotel vyměnit za kvalitní plynový kondenzační kotel ENBRA CD 24, 28, 34 a 50 kW. Všechny tyto výrobky ENBRA jsou zapsány v Seznamu Výrobků a Technologií  (SVT) programu Kotlíkové dotace (2017).

 

Přehled výrobků ENBRA registrovaných v seznamu SVT - KOTLÍKOVÉ DOTACE II. ETAPU:

2017 03 - Kotle na TP KD

Více na http://www.enbra.cz/cs/produkty/zdroje-tepla/kotle-na-tuha-paliva-a-peletove-horaky

2017 03 - Tepelna cerpadla KD

Více na http://www.enbra.cz/cs/produkty/tepelna‐cerpadla/nizkoteplotni‐tepelna‐cerpadla

2017 03- Kondenzační kotle KD

Více na http://www.enbra.cz/cs/produkty/zdroje-tepla/kondenzacni-kotle

2017 01 - Solární kolektory KD

Více na http://www.enbra.cz/cs/produkty/solarni-systemy/tlakove-solarni-systemy

 

Aktuální seznam všech výrobků v SVT naleznete na : https://svt.sfzp.cz

Příklad výměny kotle na tuhá paliva za kotel na tuhá paliva (uhlí) ENBRA TP-EKO

  Kč (vč. DPH)
Demontáž (odpojení) stávajícího starého kotle na tuhá paliva   2 300 Kč
Kotel na tuhá paliva (uhlí) ENBRA TP-EKO 25 s nepřímo ohřevným zásobníkem ECOUNFIT F 150 1C včetně termostatu a ochrany zpátečky a dalšího příslušenství a napojení odkouření kotle)  114 250 Kč
Montáž nového kotle - hydraulické připojení, montáž odvodu spalin, (včetně materiálu, revizí elektro a spalinových cest a seřízení a uvedení do provozu 27 600 Kč
Úprava spalinových cest - vyvložkování komínu (včetně materiálu) 8 050 Kč
Zpracování průkazu PENB (energetického štítku budovy) 5 750 Kč
CELKEM UZNATELNÉ NÁKLADY (maximální výše uznatelných nákladů je 150 000 Kč)
157 955 Kč
Výše dotace na ekologický kotel na tuhá paliva - 70% z uznatelných nákladů - hrazeno z dotace 105 000 Kč
ŽADATEL UHRADÍ POUZE 52 950
Pozn.: Rodinný dům splňuje podmínky energetické třídy budov C = není nutné "mikro" energetické opaření  
           U kotle na tuhá paliva je uvedena ceníková cena.                           

 

Příklad výměny kotle na tuhá paliva za kondenzační plynový kotel ENBRA CD

   Kč (vč. DPH)
Demontáž (odpojení) stávajícího starého kotle na tuhá paliva   2 300 Kč
Kondenzační plynový kotel ENBRA CD 24 s nepřímo ohřevným zásobníkem ECOUNIT F 150 1C (včetně termostatu a venkovního čidla a napojení odkouření kotle)  64 860 Kč
Montáž nového kotle - hydraulické a plynové připojení, montáž odvodu spalin, (včetně materiálu, revizí elektro a spalinových cest a seřízení a uvedení do provozu 14 950 Kč
Zpracování průkazu PENB (energetického štítku budovy) 5 750 Kč
CELKEM UZNATELNÉ NÁKLADY 87 860
Výše dotace na Kondenzační plynový kotel - 75% z uznatelných nákladů - hrazeno z dotace 65 895 Kč
ŽADATEL UHRADÍ POUZE 21 965 Kč
Pozn.: Rodinný dům splňuje podmínky energetické třídy budov C = není nutné "mikro" energetické opatření  
   
V případě, že Rodinný dům nesplňuje Podmínky energetické třídy budov kategorie C  
Služby energetického specialisty - posouzení vhodnosti "mikro" energetických opatření 11 500 Kč
Provedení "mikro" energetického opatření pro snížení energetické náročnosti budovy - například - zateplení severní fasády 20 000 Kč
Pozn.: Pokud Rodinný dům nesplňuje podmínky energetické třídy budov C = je nutné provedení alespoň jednoho "mikro" energetického opaření (s maximální výše uznatelných nákladů 20 000,- Kč)  
CELKEM UZNATELNÉ NÁKLADY v tomto případě jsou
119 360 Kč
Výše dotace na Kondenzační plynový kotel - 75% z uznatelných nákladů - hrazeno z dotace 89 520 Kč
ŽADATEL UHRADÍ POUZE 29 840 Kč
                             
Pozn.: u kondenzačního plynového kotle je uvedena ceníková cena.  

 

Příklad výměny kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo ENBRA Monoblok  i-HWAK

   Kč (vč. DPH)
Demontáž (odpojení) stávajícího starého kotle na tuhá paliva  2 300 Kč
Tepelné čerpadlo ENBRA Monoblok ENBRA i-HWAK 06 se zásobníkem DUO 390/130 P, bivalentním topným tělesem, Regulátorem ENBRA Hi-T (včetně čidel, trojcestného ventilu a odlučovače)  183 310 Kč
Montáž nového Tepelného čerpadla - hydraulické a elektrické připojení (včetně materiálu, revizí elektro a seřízení a uvedení do provozu) 23 000 Kč
Zpracování průkazu PENB (energetického štítku budovy) 5 750 Kč
CELKEM UZNATELNÉ NÁKLADY (maximální výše uznatelných nákladů je 150 000 Kč)
214 360 Kč
Výše dotace na Tepelné čerpadlo - 80% z uznatelných nákladů - hrazeno z dotace 120 000 Kč
ŽADATEL UHRADÍ POUZE 94 360 Kč
Pozn.: Rodinný dům splňuje podmínky energetické třídy budov C = není nutné "mikro" energetické opaření  
          U tepelného čerpadla je uvedena ceníková cena.                          

 

KOTLÍKOVÉ  DOTACE  2015

OPŽP - 16. výzva – určena pro rodinné domy

 

Obecné informace

Předmět podpory:

Tato výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu Kotlíkové dotace pro rodinné domy (dále jen „výzva") je určena na finanční podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech a bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů  (v jejich gesci pak bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám - za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území příslušného kraje)

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

 • tepelné čerpadlo,
 • kotel na pevná paliva,
 • plynový kondenzační kotel,
 • „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti rodinného domu

Případně doplněno ještě navíc (pouze současně s výměnou kotle) o možnost:

 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV


Zahájení příjmu žádostí:
dle výzev jednotlivých krajů (předpoklad konec roku 2015 / začátek roku 2016) s uznatelnými výdaji instalace - předpoklad MŽP je  po 15. 7. 2015.

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do 31. prosince 2018  (1.výzva).

Alokace finančních prostředků:dle jednotlivých krajů byl stanoven jejich procentuální podíl z celkové alokované částky 3 miliardy Kč. Současně byl stanoven odpovídající minimální počet výměn kotlů v jednotlivých krajích v daném období.

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící rodinných domů, fyzické osoby.

Způsob podání žádosti
:
Žádost o poskytnutí podpory se podává prostřednictvím jednotlivých krajských úřadů – žádost o dotaci bude k dispozici v papírové podobě na příslušných krajských úřadech.

 

Základní pravidla:

 1. Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz seznam níže) vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná (pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla), nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

 2. Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že je kotel prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob) a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění.

 3. Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí.

 4. Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

 5. Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti.

 

Výše podpory:

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,

2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,

3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován Obnovitelný Zdroj Energie (OZE) tedy tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu (např. kotel na pelety).

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území), bude výše podpory navýšena o 5 %. Podrobný seznam těchto prioritních obcí (spadajících do tohoto bonusu) bude uveden na www.opzp.cz, webech příslušných krajů a v papírové podobě na krajských úřadech.


Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč). 

 

Seznam „mikro“ energetických opatření pro snížení energetické náročnosti rod. domu:

Opatření 

 

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření.

Dále pak:

 1. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 2. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 3. náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
 4. služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci).

 

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti:

 • Žádost o poskytnutí dotace - v papírové podobě. Budou k dispozici na krajských úřadech
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Fotodokumentace stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech
 • Písemný souhlas spoluvlastníků (pokud jsou)
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je jiný)
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory

 

Více informací naleznete na webu:  https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/ 

 

Kincl Karel web

Na Vaše dotazy rád odpoví:

Karel Kincl
produktový manažer
Tel: +420 734 367 756
Email: kincl@enbra.cz

Pracovní doba PO - PÁ  7 - 17 h

Kontaktní formulář

Povinné *